Wednesday, March 28, 2007

Vườn Tĩnh


VƯỜN TĨNH TÂM

Ảnh của Lm. Vũ Đình Huyến, Denver, Colorado.

Nếu đã bước vào vườn tĩnh lặng!

Bận lòng chi đêm vắn, ngày dài

Tâm cầu nhân thế thẳng ngay

Sợ ai, ai sợ? Hòa-hài dưới trên.

(Trích thơ Vườn Tĩnh Lặng của Việt Dương Nhân)

No comments: