Wednesday, October 15, 2008

Trại Đồng Hành TNTT (11-12/10/08)

Giờ Thánh với Chúa Giêsu Thánh Thể
Đồng Hành ... vui ... vui ... vui ...
You know ... "súp sỏi"?
Luyện tập hàng đội
COI SLIDESHOW MÀN ẢNH RỘNG