Wednesday, October 15, 2008

Trại Đồng Hành TNTT (11-12/10/08)

Giờ Thánh với Chúa Giêsu Thánh Thể
Đồng Hành ... vui ... vui ... vui ...
You know ... "súp sỏi"?
Luyện tập hàng đội
COI SLIDESHOW MÀN ẢNH RỘNG


No comments: