Sunday, March 23, 2008

Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh 2008

tại Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington - Virginia


PHUC SINH 2008