Wednesday, February 18, 2009

Dominican Friars Boost Commitment to Vietnamese Ministries


On Sunday, February 15, 2009 officials of four major entities of the Order of Preachers, more commonly known as the Dominicans, gathered together in Houston to officially mark the re-alignment of responsibility within the Order for serving the Vietnamese faithful in Houston. The Very Rev. Edward Ruane, O.P., Vicar of the Master of the Order traveled to Houston from Rome; the Very Rev. Joseph Luat Nguyen, O.P. Socius of the Provincial of Queen of Martyrs Province, came in from Vietnam; the Very Rev. Liem Tran, O.P. Vicar Provincial of the Vicariate of St. Vincent Liem arrived from his headquarters in Calgary, Canada; and the Very Rev. Martin Gleeson, O.P., Provincial of the Province of St. Martin de Porres traveled from his headquarters in New Orleans.

The re-alignment, in effect, transfers St. Dominic House and the responsibility for its associated ministries, which include Our Lady of Lavang Parish and Our Lady of Lourdes Parish, from the Province of St. Martin de Porres to the Vicariate of St. Vincent Liem. Father Ruane served as the main celebrant and preacher at the joyful Eucharistic liturgy which was held at Our Lady of Lavang’s church. Also participating in the celebration were the local friars; a number of friars from other parts of the United States and Canada, including Father Liem Tran’s entire Vicariate Council; a number of Dominican Sisters; representatives of the Dominican Laity; and members of the local clergy.

Father Ruane expressed his gratitude on behalf of the Master of the Order for the on-going welcome and trust that the Dominican friars have enjoyed in the Archdiocese first under Archbishop Fiorenza and more recently under Cardinal DiNardo. He also expressed delight and gratitude to the friars representing the Dominican entities involved, for the fraternal spirit which characterized the process leading up to this transfer. The agreement entered into by these Dominican entities states that they “. . . enter into this agreement with a shared understanding that the transfer will enable the Order to better serve the growing Vietnamese population in Houston, Texas in the future than would be possible without this transfer.”

Dominican friars from both the Vicariate of St. Vincent Liem and Queen of Martyrs Province have served in the Archdiocese of Galveston-Houston from the late 1970’s until now on assignment to the Province of St. Martin de Porres. The Dominicans have been an integral part of the history of the Vietnamese presence in the Archdiocese including the establishment and continuous pastoral leadership of Our Lady of Lavang Parish (est. 1985) and Our Lady of Lourdes Parish (est. 1994).CÁC TU SĨ ĐAMINH ĐẨY MẠNH CAM KẾT
PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HOUSTON


Vào sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 02, 2009 các Bề Trên của bốn thực thể khác nhau của Dòng Anh Em Thuyết Giáo, thường được gọi là Dòng Đaminh, đã quy tụ tại Houston để chính thức đánh dấu việc tái sắp xếp vai trò trách nhiệm của Dòng trong việc phục vụ các tín hữu Việt Nam tại Houston: Cha Edward Ruane, O.P., Phụ Tá Bề Trên Tổng Quyền đến từ Rome; Cha Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P., Phụ tá Bề Trên Giám Tỉnh, tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đến từ Việt Nam; Cha Giuse Trần Trung Liêm, O.P., Bề Trên Phụ Tỉnh, phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm, đến từ trụ sở của Phụ tỉnh ở Calgary, Canada, và cha Martin Gleeson, O.P., Bề Trên Giám Tỉnh, tỉnh dòng thánh Martin de Porres, đến từ trụ sở của tỉnh dòng ở New Orleans.

Trên thực tế, việc tái sắp xếp này chuyển giao Tu Xá Thánh Đaminh ở Houston và trách nhiệm những mục vụ liên hệ, bao gồm giáo xứ Đức Mẹ Lavang và Đức Mẹ Lộ Đức, từ Tỉnh Dòng thánh Martin de Porres sang cho Phụ Tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm. Cha Ruane chủ tế và thuyết giảng trong Phụng Vụ Thánh Thể được cử hành tại Thánh Đường Đức Mẹ Lavang. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ là các tu sĩ địa phương; một số tu sĩ từ những nơi khác nhau trong Hoa Kỳ và Canada, kể cả toàn Ban Cố Vấn của Phụ Tỉnh; một số đông các nữ tu Đaminh Việt Nam; các đại diện các Huynh Đoàn Đaminh và một số linh mục trong vùng.

Cha Ruane thay mặt cha Bề Trên Tổng Quyền, đã bày tỏ lòng tri ân của mình với Tổng Giáo Phận, vì kể từ Đức Tổng Giám Mục Fiorenza và gần đây là Đức Hồng Y DiNardo, các ngài vẫn liên tục mời đón và tín nhiệm các tu sĩ Đaminh. Cha cũng bày tỏ niềm vui mừng và lòng biết ơn đối với các tu sĩ đại diện cho các thực thể khác nhau trong Dòng mà với tinh thần huynh đệ đã góp phần và cộng tác trong tiến trình dẫn đến việc chuyển giao này. Bản Giao Kèo do hai thực thể Đaminh cam kết có diễn tả rằng hai thực thể: “... ký kết giao kèo này cùng hiểu là việc chuyển giao sẽ giúp cho Dòng phục vụ hữu hiệu hơn số (giáo) dân ngày càng gia tăng ở Houston, Texas mà không có việc chuyển giao này, Dòng không thể thực hiện được điều đó.”

Các tu sĩ Đaminh từ Phụ Tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm và từ tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã phục vụ trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston kể từ cuối thập niên 70 cho đến nay, qua sự bổ nhiệm của Tỉnh Dòng thánh Martin de Porres. Anh em Đaminh đã là thành phần không thể thiếu trong lịch sử sự hiện diện của các tín hữu Việt Nam trong Tổng Giáo Phận, kể cả việt thành lập và liên tục giữ vai trò chính xứ tại giáo xứ Đức Mẹ Lavang (được thành lập từ năm 1985) và giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức (được thành lập từ năm 1994).

No comments: