Tuesday, November 11, 2008

MUỜI ÐẶC ÐIỂM CỦA NGUỜI VIỆT NAM

Do Viện nghiên cứu xã hội Mỹ dánh giá về nguời Việt Nam Post dể tham khảo và tự nhìn nhận bản thân mình.

1. Cần cù lao dộng song dễ thỏa mãn nên tâm lý huởng thụ còn nặng.

2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất dối phó, thiếu tầm tu duy dài hạn, chủ dộng.

3. Khéo léo, song không duy trì dến cùng (ít quan tâm dến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).

4. Vừa thực tế, vừa mo mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.

5. Ham học hỏi, có khả nang tiếp thu nhanh, song ít khi học "dến dầu dến duôi" nên kiến thức không hệ thống, mất co bản.

Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi nguời Việt Nam (nhỏ học vì gia dình, lớn lên học vì si diện, vì kiếm công an việc làm, ít vì chí khí, dam mê)

6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.

7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (si diện, khoe khoang, thích hon dời).

8. Có tinh thần doàn kết, tuong thân, tuong ái, song hầu nhu chỉ trong những hoàn cảnh, truờng hợp khó khan, bần hàn.

Còn trong diều kiện sống tốt hon, giàu có hon thì tinh thần này rất ít xuất hiện.

9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, dánh mất dại cục.

10. Thích tụ tập, nhung lại thiếu tính liên kết dể tạo ra sức mạnh .

Cùng một việc, một nguời làm thì tốt, ba nguời làm thì kém, bảy nguời làm thì hỏng.

No comments: