Thursday, June 21, 2007

The Ten Commandments for Drivers

Theo bản tin AP, ngày 19 tháng 6 năm 2007, Văn Phòng Toà Thánh về Mục Vụ Di Dân và Người Lưu Động (Office for Migrants and Itinerant People) công bố văn kiện "Những Đường Hướng Mục Vụ Thành Phố", và trong đó có 10 Điều Răn dành cho cac tài xế.

The "Drivers' Ten Commandments, " as listed in the document, are:

1. You shall not kill. [Chớ Giết Người]

2. The road shall be for you a means of communion between people and not of mortal harm. [Đường lộ là phương tiện giao tiếp giữa người với người, chứ không phải để gây nguy hại thể xác và chết chóc]

3. Courtesy, uprightness and prudence will help you deal with unforeseen events. [Lịch sự, đàng hoàng, và cẩn trọng giup bạn đối phó với những tình huống không lường trước được.]


4. Be charitable and help your neighbor in need, especially victims of accidents. [Có lòng bác ái và sẵn lòng tương trợ những người xung quanh trong cơn nguy cấp, đặc biệt các nạn nhân giao thông]


5. Cars shall not be for you an expression of power and domination, and an occasion of sin. [Xe cộ không phải là phương cách biểu dương quyền lực, áp đảo và nơi gây tội lỗi]


6. Charitably convince the young and not so young not to drive when they are not in a fitting condition to do so.
[Nên tử tế thuyết phục những bạn trẻ và những người khác đừng nên lái xe khi họ không trong điều kiện phù hợp để điều khiển xe cộ]

7. Support the families of accident victims. [Hãy tận tình cứu tế, trợ giúp gia đình các nạn nhân giao thông]

8. Bring guilty motorists and their victims together, at the appropriate time, so that they can undergo the liberating experience of forgiveness. [Vào lúc thích hợp, hãy tạo điều kiện cho những người gây tai nạn và nạn nhân đến với nhau để có thể tha thứ cho nhau]

9. On the road, protect the more vulnerable party. [Bảo vệ kẻ yểm thế trên đường]

10. Feel responsible toward others. [Có tinh thần trách nhiệm với người khác]

No comments: