Thursday, June 7, 2007

Lòng ước muốn cải thiện đời sống, và sự cần thiết của các Bí Tích

Vấn Ðáp 2:

Kính thưa Ðức Thánh Cha, Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha đã mãnh liệt mời gọi việc ăn năn thống hối và năng lãnh nhận bí tích Giải Tội. Chúng con xin hỏi Ðức Thánh Cha: lòng ước muốn cải thiện đời sống từ đâu mà có? Chúng con thường được khuyên bảo là ăn năn thống hối, thế nhưng, đôi khi chúng con không cảm thấy có nhu cầu làm như vậy: Ðức Thánh Cha có thể cắt nghĩa cho chúng con biết tại sao không? Hơn nữa, chúng con xin Ðức Thánh Cha mấy lời về bí tích Giải Tội, vì không phải bao giờ chúng con cũng dễ thấy được bí tích này như là một nơi chúng con có thể trở về cùng Chúa Cha là Ðấng chúng con đã lạc bước bỏ Ngài mà đi theo tội lỗi?

======= ĐTC JPII trả lời:

Giới trẻ thân mến:

- Thật vậy, ngày nay, tổng quát mà nói, người ta không còn cảm thấy nhu cầu cải thiện đời sống như vốn có nữa. Mặc dầu thực tế cho thấy việc tự vấn là một trong những đòi hỏi căn bản để đạt đến một nhân vị người lớn và trưởng thành. Chỉ nhờ tiến trình liên tục cải thiện đời sống và canh tân con người mới tiến triển trên con đường khó khăn trong việc biết mình, trong việc kiềm chế ý muốn của mình cũng như trong việc có thể làm lành lánh dữ.
Như thế, chúng ta có thể nói rằng cuộc sống liên tục đổi thay. Các con cảm thấy được điều này trước nhất. Không phải hay sao khi các con yêu một người nào đó các con làm mọi cách để chiếm lấy tình yêu của họ? Ðôi khi các con không đổi thay hay sao, cho dù những diễn đạt và hành vi cử chỉ ấy các con không bao giờ nghĩ là các con có thể đổi thay? Nếu không có tình yêu làm nền cho việc đổi thay ấy thì không thể nào hiểu được nhu cầu cần phải thay đổi.

Ðối với đời sống tâm linh cũng thế, nhất là đối với hoa trái của bí tích Hòa Giải là bí tích cần phải thực sự được nhìn theo quan điểm này. Thực thế, chính dấu hiệu có tác dụng của tình thương Thiên Chúa là Ðấng vươn mình tới mọi người, của tình yêu Chúa Cha là Ðấng bất chấp việc đứa con mình lạc loài và phung phí các sản vật của nó vẫn muốn đón nhận nó về với vòng tay rộng mở, làm cho chúng ta cảm thấy ngay được yếu tính của tình yêu Thiên Chúa: Ngài vươn mình tới chúng ta bằng cách xứng hợp với Ngài nhất, đó là cách xá giải và xót thương.
Nói như thế Cha không có ý bảo rằng đường lối cải thiện đời sống là một đường lối dễ dàng. Ai cũng biết khó khăn ra sao trong việc nhận thức các lỗi lầm của mình. Thật vậy, chúng ta bao giờ cũng tìm cách chữa mình hơn là nhận lỗi. Thế nhưng, cứ như thế, chúng ta sẽ không cảm nghiệm được ân sủng của Thiên Chúa, cảm nghiệm được tình yêu của Ngài là tình yêu biến đổi và cụ thể hóa cái có vẻ bất khả thủ. Không có ơn Chúa làm sao chúng ta có thể vào trong con người nội tâm của mình và hiểu được nhu cầu cần phải cải thiện đời sống? Chính ân sủng biến đổi cõi lòng của chúng ta, khiến chúng ta cảm được tình yêu Thiên Chúa gần gũi và cụ thể.

No comments: