Sunday, February 25, 2007

Mười Thương

Một thương đức mến nồng say
Hai thương nhân đức đẹp thay vâng lời Ba thương tin Chúa Ba Ngôi
Bốn thương năm tháng cậy trông hết lòng
Năm thương tâm hồn sạch trong
Sáu thương không giữ của chi riêng mình
Bảy thương xin Chúa Thánh Linh
Dạy con yêu Chúa chữ tình trọn câu
Tám thương dù lúc âu sầu
Vẫn tin Thánh Ý nhiệm mầu Chúa Cha
Dù một mai có ngã xa
Chín thương Chúa vẫn thứ tha lỗi lầm
Mười thương con rất thành tâm
Nguyện theo chân Chúa làm masoeur hiền.

No comments: