Friday, April 18, 2008

Hội Chuyên Gia & Thương Gia được thành lập tại Gx. CTTĐVN, Arlington - Virginia

Association of Vietnamese Professionals & Businessmen
is established by ĐGM Mai Thanh Lương
at the Holy Martyrs of Vietnam Church on Thursday, 17 April 2008.

No comments: