Thursday, May 3, 2007

SÔNG VẮNG

Ảnh của Nguyễn Anh Dzũng, Fremont, California

Một sáng phiêu bồng qua bên sông

Bỗng nhiên hiểu Phật cũng đau lòng

Phật cũng khổ như người khốn khổ

Cúi đầu quay lại bên này sông.

(Trích thơ Qua Sông của Nguyễn Bắc Sơn)

No comments: